Giảm tối đa: 200.000 đ. ĐH tối thiểu: 500.000 đ. Hiệu lực: Mã thêm lượt vào lúc 9H, 14H, 20H. Áp dụng: Chăm sóc sức khỏe